Model A1533 (GSM) và Model A1533 (CDMA) sẽ hoạt động với nhà mạng AT&T, T-Mobile, và Verizon. Model A1453 của nhà mạng Sprint
Tham khảo thêm tại: http://www.apple.com/iphone/LTE/


AT&T
iPhone 5s 16GB Space Gray (GSM) AT&T ME305LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (GSM) AT&T ME308LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (GSM) AT&T ME311LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (GSM) AT&T ME307LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (GSM) AT&T ME310LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (GSM) AT&T ME313LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (GSM) AT&T ME306LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (GSM) AT&T ME309LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (GSM) AT&T ME312LL/A

SPRINT
iPhone 5s 16GB Space Gray (CDMA) Sprint ME350LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (CDMA) Sprint ME353LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (CDMA) Sprint ME356LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (CDMA) Sprint ME352LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (CDMA) Sprint ME355LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (CDMA) Sprint ME358LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (CDMA) Sprint ME351LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (CDMA) Sprint ME354LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (CDMA) Sprint ME357LL/A

VERIZON
iPhone 5s 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME341LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME344LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME347LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME343LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME346LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME349LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME342LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME345LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME348LL/A

T-MOBILE
iPhone 5s 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME323LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME326LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME329LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME325LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME328LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME331LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME324LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME327LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME330LL/A
---------------
iPhone 6

T-Mobile/Contract-free

iPhone 6 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG542LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG5A2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG572LL/A
iPhone 6 16GB Gold (GSM) T-Mobile MG562LL/A
iPhone 6 64GB Gold (GSM) T-Mobile MG5D2LL/A
iPhone 6 128GB Gold (GSM) T-Mobile MG592LL/A
iPhone 6 16GB Silver (GSM) T-Mobile MG552LL/A
iPhone 6 64GB Silver (GSM) T-Mobile MG5C2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (GSM) T-Mobile MG582LL/A

AT&T
iPhone 6 16GB Space Gray (GSM) AT&T MG4N2LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (GSM) AT&T MG4W2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (GSM) AT&T MG4R2LL/A
iPhone 6 16GB Gold (GSM) AT&T MG4Q2LL/A
iPhone 6 64GB Gold (GSM) AT&T MG502LL/A
iPhone 6 128GB Gold (GSM) AT&T MG4V2LL/A
iPhone 6 16GB Silver (GSM) AT&T MG4P2LL/A
iPhone 6 64GB Silver (GSM) AT&T MG4X2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (GSM) AT&T MG4U2LL/A

Sprint
iPhone 6 16GB Space Gray (CDMA) Sprint MG692LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (CDMA) Sprint MG6G2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (CDMA) Sprint MG6D2LL/A
iPhone 6 16GB Gold (CDMA) Sprint MG6C2LL/A
iPhone 6 64GB Gold (CDMA) Sprint MG6J2LL/A
iPhone 6 128GB Gold (CDMA) Sprint MG6F2LL/A
iPhone 6 16GB Silver (CDMA) Sprint MG6A2LL/A
iPhone 6 64GB Silver (CDMA) Sprint MG6H2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (CDMA) Sprint MG6E2LL/A


Verizon
iPhone 6 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MG5W2LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MG632LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MG602LL/A
iPhone 6 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MG5Y2LL/A
iPhone 6 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MG652LL/A
iPhone 6 128GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MG622LL/A
iPhone 6 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MG5X2LL/A
iPhone 6 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MG642LL/A
iPhone 6 128GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MG612LL/A

CANADA iPhone 6 :
Canada iPhone 6 16GB Space Grey Unlocked MG3A2CL/A
Canada iPhone 6 64GB Space Grey Unlocked MG3H2CL/A
Canada iPhone 6 128GB Space Grey Unlocked MG3E2CL/A
Canada iPhone 6 16GB Gold Unlocked MG3D2CL/A
Canada iPhone 6 64GB Gold Unlocked MG3L2CL/A
Canada iPhone 6 128GB Gold Unlocked MG3G2CL/A
Canada iPhone 6 16GB Silver Unlocked MG3C2CL/A
Canada iPhone 6 64GB Silver Unlocked MG3K2CL/A
Canada iPhone 6 128GB Silver Unlocked MG3F2CL/A

------------------------------------
iPhone 6 Plus
T-Mobile/Contract-free
iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MGAX2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MGC52LL/A
iPhone 6 Plus128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MGC22LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (GSM) T-Mobile MGC12LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (GSM) T-Mobile MGC72LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (GSM) T-Mobile MGC42LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (GSM) T-Mobile MGC02LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (GSM) T-Mobile MGC62LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (GSM) T-Mobile MGC32LL/A

AT&T
iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (GSM) AT&T MGAL2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (GSM) AT&T MGAU2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Space Gray (GSM) AT&T MGAP2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (GSM) AT&T MGAN2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (GSM) AT&T MGAW2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (GSM) AT&T MGAR2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (GSM) AT&T MGAM2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (GSM) AT&T MGAV2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (GSM) AT&T MGAQ2LL/A

Sprint
iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (CDMA) Sprint MGCV2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (CDMA) Sprint MGD22LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Space Gray (CDMA) Sprint MGCY2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (CDMA) Sprint MGCX2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (CDMA) Sprint MGD42LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (CDMA) Sprint MGD12LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (CDMA) Sprint MGCW2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (CDMA) Sprint MGD32LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (CDMA) Sprint MGD02LL/A


Verizon
iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MGCK2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MGCR2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MGCN2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MGCM2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MGCU2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MGCQ2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MGCL2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MGCT2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MGCP2LL/A


CANADA iPhone 6 Plus :
Canada iPhone 6 Plus16GB Space Grey Unlocked MG9M2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 64GB Space Grey Unlocked MG9U2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 128GB Space Grey Unlocked MG9Q2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 16GB Gold Unlocked MG9P2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 64GB Gold Unlocked MG9W2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 128GB Gold Unlocked MG9T2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 16GB Silver Unlocked MG9N2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 64GB Silver Unlocked MG9V2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 128GB Silver Unlocked MG9R2CL/A