Đế JC dùng Read và Write:
Rom Baseband iPhone X intel và quallcom
Rom Logic iPhone X intel và quallcom


Sưu tầm