Thêm Data 4rum và nhưng AE nào chưa biết.Vào recovery khác với những máy samsung khác
HOME + NGUỒN + VOL CỘNG + VOL TRỪ .Rung 1 cái thì bỏ ra hết nhưng vẫn giữ VOL CỘNG khi nào thấy con Roboot là vào được Recovery :D