sơ đồ mạch pin trên main Ip4 ace khi cần đỡ mất time