Hồi sửa setool mần con này không trôi giờ em nó múc ngọt như mía.