Câu hay nói cách khác là Độ công suất D900i_SAMSUNG

D900i hay có hiện tượng hao nguồn-hao pin,nghe gọi thì máy nóng ran lên
-> do chạm công suất

và đây là phương pháp câu-độ PA lấy từ PA của E250 (rẻ và tiết kiệm)

so sánh hai con PA ta thấy các chân nó giống nhau,bây giờ ta xác định điểm chấm góc,tức tương ứng với chân số 1 của IC

và câu theo nguyên lý sau:

1 chân số 11 câu đến chân số 1> GND
2 chân số 4 câu đến chân số 2+3> VBAT
3 chân số 8 và 6 câu đến chân số 4> RAMOUT
4 chân số 3 câu đến chân số 5> PON_PA
5 chân số 1 câu đến chân số 6> RFIN_HB
6 chân số 5 câu đến chân số 8> MODE_SELECT
7 chân số 7 câu đến chân số 12> RFIN_LB
8 chân số 2 câu đến chân số 14> BAND_SEL
9 chân số 10 câu đến chân số 20> RFOUT_HB
10 chân số 9 câu qua chân số 18> RFOUT_LB


(st)