gặp hai máy y một bệnh, một máy đo thì chân 16,18 không có áp một máy thì chân 16,18 1.7v tháo con U10 ra câu tắt như hình ok.

T/g: vanninh