anh em chỉ cần câu theo đường màu đỏ nhé,lấy main xác chụp tạm anh em đừng chém nha.