Iphone 4s Restore báo lỗi 9. Ace khoan thay HDD mà test thử hình bên dưới rồi hãy mần HDD.:D