Nhận kèo khách mang vào camera mờ bị lem màu, thẻ nhớ báo đang bận, không flash được, đo thấy chạm
mass đường USB +5V => không flash được.
_
__________________________________________________ __________________________________________________ ________

https://www.facebook.com/nhutuyenmobile