Thêm 1 pan iPhone 5 chỉ nhận 1 bên sạc . (do main)Chúc ace thành công :D