Ip4 chế độ tai nghe thay dây không hết múc theo hình done.