Câu IC cấp áp sóng Iphone 4
Tình trạng Iphone4 mất sóng 2G & 3G ,tháo bỏ IC regu U11_RF rồi câu tắt như hình


hoangphat_gl