Tình trạng chạm sạc ,chập vbatt mất nguồn,ace gỡ bỏ C1111,done.