Máy đang ở ios dưới khách muốn lên đụng nóc,máy đang ở Ios 7 AE lo sợ không giám nâng vì sợ dính Icloud ẩn,báo 50 50 khách chạy mất dép,mất kèo thơm.
Thông thường ta sử dụng cách shift + chỉ tới file > Restore. Nếu rt cách này nếu máy có Icloud ẩn dính 100%.
Thay vì cách trên cách này Restore sẻ không dính Icloud cho dù máy có icloud ẩn.
P/S : Nếu máy đang có icloud hiện hành trên máy thì không dùng được vì khi bấm vào RT nó sẻ yêu cầu mình thoát TK.

Dowload FW cao nhất của IP cần nâng cấp. Copy fw vào đường dẩn sau.
Win XP :
iPhone: C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Apple Computer\iTunes\iPhone Software Updates
iPad: C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Apple Computer\iTunes\iPad Software Updates
Win 7 :
C:\Users\User\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPhone Software Updates

C:\Users\User\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPad Software Updates

Nếu tìm không thấy đường dẩn appdata do bị ẩn ta dùng cách sau : Choose Start > Run. Type %appdata% and click OK
Vào đúng thư mục nếu không có foder "iPhone Software Updates" thì chúng ta tự tạo.

Tiếp theo cắm Iphone cần nâng cấp FW vào máy tính,bật Itunes nhấn vào mục Update (bên cạnh mục Restore Iphone mình thường sử dụng) > tiếp tục nhấn Update > OK.
Sau khi xong máy sẻ vào ngay màn hình chính mọi dử liệu sẻ không bị mất và máy đả được nâng lên FW cao nhất.
Đã test OK rât nhiều máy ipad,iphone 4 > 5s AE yên tâm làm nhé.