Kèo khuya SS j1 chạm Vbat không nóng remove tụ như hình done .