Máy không cần jailbeeak

anh em nhấn dòng code này

*3001#12345#*

nhấn gọi để vào chế độ feil test
Nhìn số cột sóng anh em tự hiểu.


Nguồn: google